910 S. Alamo, San Antonio, TX 78205   |   210-223-1806

Image

9715 San Pedro Ave, San Antonio, TX 78216   |   210-481-4100

GET IT TOGO!

southtown
north

Margaritas

To-Go!

Now enjoy your favorite Rosario’s margaritas to-go! Available in both single serve and ½ gallon size.

Available at both locations
Southtown
910 S Alamo St
SA,TX 78205
North
9715 San Pedro
SA,TX 78216